Algemeen

Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het eind van elk boekjaar worden de boeken afgesloten. De penningmeester stelt vervolgens een jaarrekening en jaarverslag op die aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen dienst te voldoen. De kascommissie van de stichting beoordeelt de jaarstukken en brengt op grond van haar bevindingen advies uit aan het bestuur. De jaarstukken worden uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. 

Kascommissie

In verband met de bescheiden omvang van de activiteiten van de stichting bestaat de kascommissie uit 1 persoon . De kascommissie is belast met het financieel administratief toezicht van de stichting. De commissie kan zowel tussentijds als per jaareinde inzage krijgen in de administratie en heeft toegang tot alle bescheiden. tenminste jaarlijks onderzoekt de Kascommissie de door de secretaris en penningmeester opgestelde financiële verantwoording. Het oordeel van de commissie wordt weergegeven in een Jaarverslag op te nemen verklaring. Een goedkeurend oordeel strekt het bestuur tot decharge.