Doelstellingen

Stichting voor Armen en Wezen (SAW) is opgericht bij notariële akte d.d. 17 april 1989 te Zoetermeer. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het verlenen van materiële en immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer samen te werken met organisaties en personen die eenzelfde doel nastreven en voorts door:

  • het stichten en in stand houden van bibliotheken, internaten, gezondheidscentra en andere faciliteiten voor het welzijn in het algemeen;
  • het bevorderen van sociaal-maatschappelijke, culturele en andersoortige voorlichting;
  • het ter beschikking stellen van hulpgoederen zoals levensmiddelen en medicamenten binnen het kader van de doelstelling van de Stichting.

De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 1 januari 2009 (RSIN – Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 800595889) de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verleend.